Marknadsundersökningar

Marknadsundersökning är ett samlingsbegrepp på alla undersökningar som undersöker en industri eller marknad där en organisation opererar. Vi har kompetens att göra alla typer av undersökningar och har genom vårt nätverk av samarbetspartners inga begränsningar. Vår kostnadsstruktur är mycket effektiv varför vi många gånger kan erbjuda relativt billiga marknadsundersökningar som du inte behöver göra själv. Tveka inte att jämföra oss med era andra alternativ eller andra företag som gör marknadsundersökningar.

Vad är en marknadsundersökning?

En undersökning som innefattar datainsamling, analys och avrapportering gällande en marknad som en viss organisation opererar på. Det som studeras är ofta kunden, den potentielle kunden eller målgruppen, men analys av konkurrenter, kunderskunder eller t.o.m. substitut utanför kategorin eller kunderskunder kan ingå. Det som studeras kan vara attityder, känslor eller beteenden. Metoden fördatainsamling kan vara intervjuer, observationer eller befintliga data. Analyserna kan vara kvantitativa såväl som kvalitativa. Avrapporteringar brukar både vara muntliga och skriftliga. Den skriftliga kan vara som en rapport i löpande text eller som en bildpresentation.

Hur går en marknadsundersökning till?

Det enklaste sättet att besvara frågan är att beskriva marknadsundersökningsprocessen i fem steg.

 1. Problemdefiniering, dvs vilka problem ska lösas och vilka beslut måste fattas.
 2. Utveckla en forskningsplan, dvs vad och vem ska studeras, vilka frågor ska ställas, när ska detta göras och avrapporteras?
 3. Datainsamling, dvs intervju, observation eller annan data. Personlig, telefon eller online.
 4. Analysera data genom kvalitativ eller kvantitativ metod.
 5. Slutsatser och beslut, som innebär att de viktigaste slutsatserna sammanställs och att undersökaren ger rekommendationer för beslut.

Vilka olika marknadsundersökningar finns det?

Denna fråga är komplex och inte enkel att besvara. Ett sätt att dela upp metoder är i typ av beslut;

 • Segmenteringsundersökningar
 • Positioneringssundersökningar
 • Varumärkesundersökningar
 • Produkttester
 • Prisundersäkningar
 • Reklamundersökningar.

Ett annat sätt är att dela upp efter datainsamlingsmetoder;

 • On-lineundersökningar
 • Telefonundersökningar
 • Postala undersökningar och personliga intervjuer
 • Primärdataundersökningar
 • Sekundärdataundersökningar
 • Kvalitativa undersökningar
 • Kvantitativa undersökningar
 • Intervjuer
 • Fokusgrupper
 • Observationer.

Ett tredje sätt är att dela upp efter analysmetoder:

 • Diskriminatanalys
 • Regressionsanalys
 • Faktoranalys
 • Klusteranalys
 • Strukturella ekvationer
 • PLS
 • Kvalitativa analys
 • Kvantitativ analys