Att implementera en målgruppsstrategi

Ett vanligt fenomen är att rapporter med tillhörande planer stannar i skrivbordslådan. Ett sätt att undvika detta är att låta undersökningsföretag med kompetens i implementering delta genom hela processen. I ett medieföretag skulle efter ett flertal försök en ny segmenteringsstrategi genomarbetas. Vid många strategiska genomföranden är det viktigt att de personer och befattningar som direkt berörs deltar genom centrala delar av processen. Vi började med en första workshop där vi gick igenom grunder och generella förutsättningar. Idéer om möjliga segmenteringsbaser genererades tillsammans. I steg två när data kommit in bestämdes vilka segmenteringsidéer som kan läggas ner  och hur många och stora segment man ska gå vidare med. I steg 3 utvecklades profiler på de olika segmenten och deras lönsamhet, tillväxtkraft och andra mätbara aspekter sammanställdes i Id-kort och acid tests. I fjärde och sista steget deltog alla med ansvar som påverkas av den valda strategin. Det var allt från mediebyråer, kommunikationsbyråer, servicechefer till VD. Vi delade upp marknaden i 5 olika segment och under sista workshopdagen fattade man i fem grupper om åtta olika deltagare beslut om vilka segment som skulle prioriteras och varför. När varje grupp haft sin dragning sammanfattade marknadschefen slutsatserna och alla valde gemensamt den slutliga strategin innan dagen var slut. Kontakta oss om ni vill ha hjälp med implementering av strategiska arbeten där olika former av marknadsundersökningar föregått implementeringsprocessen.

Konsulttjänster