Implementering

Många undersökningar, även flera av våra egna, riskerar att hamna i skrivbordslådan eller i mappsystemet på datorn om man inte tar ett steg längre. Genom en handfull workshops där organisationen under vårt överinseende får reflektera och bearbeta resultaten ser vi tillsammans till att resultat och slutsatser får en aktions- och implementeringsplan.

Många strategier är också svårare att få genomslag med än man tror. Det viktiga är inte vad som görs rent objektivt med ett erbjudande utan det viktiga är hur åtgärderna uppfattas och av vem. Ibland måste man följa upp, inte för att det kommer att ske en snabb förändring utan för att folk inom organisationen ska börja agera. Många individer reagerar inte förrän några månader innan nästa mätning vilket är alldeles för sent. Ibland måste man bryta ner strategierna i olika mätpunkter och beroendefaktorer. Om man till exempel vill öka servicenivån i en organisation måste man kanske identifiera fler och mer detaljerade mätpunkter, dela ut ansvar med mera. Delar av våra insikter från dessa projekt har publicerats i vetenskapliga tidskrifter [1]

Genom många år av erfarenhet vet vi vad som behöver kontrolleras och följas upp för att förändring ska ske.

Det handlar om (U=Unik för oss):

  • Workshops med olika intressenter
  • Målsättning (tillräckliga rent ekonomiskt, motiverande och uppföljningsbara) U
  • Interna uppföljningsenkäter
  • Trackings
  • Deluppföljningar

[1] Anselmsson Johan & Bondesson Niklas (2013) What successful branding looks like: A managerial perspective, British Food Journal 115(11) · October 2013

Case