Bra plattformar förenar och inspirerar

Alla varumärkesplattformar grundar sig i en varumärkesanalys av det egna varumärket och konkurrenterna på marknaden. I ett optimalt case gör vi varumärkesanalysen och de personer som ska vara med i framtagandet av plattformen är också med i analysfasen. Plattformsarbetet kan klaras av med tre workshops där alla med någon form av strategisk befattning och betydelse för varumärket bör ingå. Workshop 1 brukar handla om genomgång av nuläge samt diskussioner kring mission och vision. Workshop 2 fokuserar på Kärnvärden,
Varumärkesidentitet och Varumärkeslöfte. Workshop 3 fokuserar på den slutliga positioneringsstrategin och hur den skulle kunna se ut med konkreta exempel på övergripande prisbild, kommunikation, samarbeten, sortiment och personalaspekter. Vi erbjuder sedan varumärkesanalyser eller trackings för att följa upp att plattformen landar som planerat ute hos målgruppen.

Konsulttjänster